VB-Groep

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is door de VN commissie Brundtland uit 1987 omschreven als de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In de praktijk: duurzaamheid is de kwaliteit van wonen, werken en leven vergroten binnen de grenzen van de aarde.

Wat is duurzaamheid voor Smeets Bouw?

Wij richten ons op continuïteit in resultaten en relaties en nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld om ons heen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets solide, duurzaamheid en partnerschap. Als familiebedrijf willen wij eraan bijdragen dat toekomstige generaties, net zoals de huidige generatie, in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien.

Onze duurzaamheidsambities

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het beschermen van het klimaat. Hierbij is gekozen voor een concrete richting en duurzaam leiderschap, aan de hand van de volgende drie duurzaamheidsambities.

  • We zijn CO2-neutraal in 2030 voor scope 1 en 2 van het wereldwijd gehanteerde Greenhouse Gas Protocol. Met compensatie zijn we voor scope 1 en 2 eind 2023 al CO2-neutraal.
  • We gaan verder innoveren op het gebied van circulaire en biobased materialen, om een nieuwe duurzame standaard te creëren.
  • We starten een innovatieprogramma voor de toepassing van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie in al onze projecten. Met als doel om de leefbaarheid voor de mens te verbeteren en tegelijk de biodiversiteit te vergroten.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Wij hebben onze duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Zo gebruiken we eenzelfde systematiek als vele andere instellingen, bedrijven en overheden in Nederland, maar ook wereldwijd.

Om onze inspanningen op duurzaamheidsgebied optimaal te laten renderen, hebben we onze processen in het verleden ingericht volgens de principes van The Natural Step. Wij hebben ons gecommitteerd aan een aantal concrete doelstellingen van SDG (Sustainable Development Goals) Nederland, om inzichten en best practices op dit terrein met elkaar te kunnen delen en initiatieven op elkaar af te stemmen. Gaat The Natural Step vooral over hoe we dingen doen, onze SDG-doelstellingen beschrijven wat we precies doen.

Wij focussen ons op 7 ontwikkelingsdoelen:

  • 3. Goede gezondheid en welzijn
  • 4. Kwaliteitsonderwijs
  • 7. Betaalbare en duurzame energie
  • 10. Ongelijkheid verminderen
  • 11. Duurzame steden en gemeenschappen
  • 12. Verantwoorde consumptie en productie
  • 17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Nieuwsgierig naar de inhoud van deze doelstellingen?

Lees meer

Wat doen wij om deze doelstellingen te behalen?

Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Hieraan voldoen moet leiden tot een toekomstbestendige maatschappij. De in het Klimaatakkoord geformuleerde ambitie voor 2050 is een klimaatneutrale en volledig circulaire economie. De looptijd van het Klimaatakkoord is 2019 - 2030 met als doel 49% CO2-equivalentreductie in 2030 ten opzichte van 1990, oftewel 48,7 Mton CO2-equivalent. Daarmee nauw samenhangend is de ambitie om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te hebben en een 100% circulaire economie.

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen is het belangrijk dat we van een lineaire naar een circulaire economie gaan. Een circulaire economie zorgt voor ongeveer 20% minder broeikasgassen (waaronder CO2) in de lucht en kan daarmee structureel bijdragen aan de afspraken uit het Parijsakkoord.

In 2050 moeten in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat beteken isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes hebben gemeentelijke warmtevisies vastgelegd, waarin staat wanneer welke wijk aan de beurt is. De investering in verduurzaming zal uiteindelijk terugbetaald worden door een besparing op de energierekening.

Verduurzaming

Verduurzaming gaat over een halt toeroepen aan de schade die veroorzaakt wordt. De bekendste veroorzaker van schade aan het ecosysteem is de grote hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. In 2050 dient de CO2-uitstoot veroorzaakt door menselijk handelen met 95% teruggebracht te zijn ten opzichte van 1990. Belangrijk hierbij is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het creëren van omgevingen die afwisselend klimaatneutraal of klimaatherstellend zijn. De impact van de verschillende broeikasgassen is omgerekend naar CO2-equivalenten.

Verduurzaming gaat hand in hand met het sluiten van kringlopen. Materiaal dient zoveel mogelijk op hetzelfde niveau gebruikt te blijven worden. Er dient zo min mogelijk downcycling plaats te vinden. Duurzaamheid van gebouwen gaat vooral over gebouwgebonden energieverbruik en over hoe efficiënt het energieverbruik van een gebouw is. Wij hechten veel waarde aan het realiseren van duurzame projecten.

BREEAM

Vooral bij utiliteitsgebouwen vragen opdrachtgevers steeds vaker om een BREEAM-certificering. BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact. Wij hebben de nodige ervaring met BREEAM-certificeringen, als ook met het behalen van de maximale score, BREEAM Outstanding. Daarvoor is het noodzakelijk om in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken. Wij kunnen maximaal ondersteunen in dit gehele traject, vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering. Neem contact op voor de mogelijkheden.

BREEAM

Marco Putzu

Adviseur Duurzaamheid

Stel hier je vraag

  

= Verplicht veld