VB-Groep

VB GO Groots in onderhoud

VB Groep ondersteunt woningcorporaties al jaren in hun verduurzamingsopgave. Geleidelijk groeide daaruit een aanpak die uitgaat van vergaande samenwerking met vaste ketenpartners: VB GO. Aanvankelijk stond die naam voor een intern kwaliteitstraject, vooral gericht op uitvoering. “Maar de opgave is zo groot en vraagt zoveel specifieke expertise, dat corporaties in toenemende mate behoefte hebben aan een integrale design-build oplossing,” opent Paul Uppelschoten. “Inclusief planontwikkeling en bewonersbegeleiding. Daarom hebben we VB GO groepsbreed doorontwikkeld tot een totaaloplossing die al onze bouwbedrijven kunnen aanbieden.”

Onder de noemer ‘Groots in onderhoud’ biedt VB GO corporaties een programmatische procesaanpak voor groot onderhoud/verduurzaming van bestaande woningen. Grondgebonden en gestapeld. Alle kennis en ervaring die de VB-bouwbedrijven door de jaren heen op dit terrein hebben opgedaan, komen in VB GO samen in gespecialiseerde teams en een centraal kenniscentrum. Paul Uppelschoten voert de directie over dit specialisme. “Vanuit de in VB GO gebundelde expertise kan elk bouwbedrijf binnen onze groep corporaties vanaf het eerste initiatief ondersteunen. Met ontwerp én realisatie. En altijd op maat, afgestemd op de visie en strategie van de opdrachtgever, de aard en conditie van de woningen en – niet in de laatste plaats – de wensen en verwachtingen van de bewoners. Die lokale uitwerking is cruciaal. Vertrouwde gezichten, betrokkenheid en commitment van mensen die je kent. En die jou kennen.”

Vanuit de in VB GO gebundelde expertise kan elk bouwbedrijf binnen onze groep corporaties ondersteunen.
Paul Uppelschoten, Directeur

Maatwerk vanuit een vast proces

Het projectplan dat vanuit VB GO wordt ontwikkeld, is dus altijd maatwerk. Dat neemt niet weg dat de weg daarnaartoe een aantal vaste processtappen kent, licht Paul toe. “Want juist daarin zit de winst. Samen met de opdrachtgever doorlopen we die stappen om het hele traject zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk in te richten. Ook zo duurzaam en bewonersgericht mogelijk. Bij welke stap, in welke fase onze bouwers in beeld komen, dat is uiteraard aan de opdrachtgever.”

Van visie tot beheer

Het volledige VB GO-proces kent zes fasen. In de eerste fase (Visie) nemen we de ambities van de corporatie door, zodat we het planontwerp daarop kunnen afstemmen. In de tweede fase (Strategiebepaling) komen we tot een voorkeursscenario voor het project.

In de fase Initiatie en Ontwerp wordt dit scenario uitgewerkt tot een technisch en sociaal planontwerp. In fase vier (Realisatie) doorlopen we met vaste partners het project; technisch én sociaal. Fase vijf behelst de Evaluatie; VB GO staat voor continu leren en verbeteren. Tot slot ondersteunen we in Fase zes de bewoners in het energiezuinig gebruik van hun woning en blijven we de conditie van de woning monitoren, tot aan het volgende groot onderhoud.

Intensieve, professionele begeleiding bewoners

VB GO beperkt zich niet tot de technische en energetische verbetering van de woning. Het succes van een renovatieproject wordt voor een heel belangrijk deel bepaald door de tevredenheid van de huurders. “De tweede pijler onder de VB GO-aanpak, de sociale component, is dan ook zeker zo belangrijk,” vervolgt Paul. “We hebben een aantal professionele communicatiespecialisten en huurderscoaches in ons team die de bewoners in het proces meenemen. Al dan niet in samenwerking met bewonersbegeleiders van de corporatie. Zij zorgen voor draagvlak onder bewoners, geven informatie, beantwoorden vragen, organiseren participatiemomenten. En ze fungeren tegelijk als een belangrijke sensor voor de corporatie. Groot onderhoud vindt doorgaans immers plaats in bewoonde staat en dat geeft onze huurderscoaches een goed beeld van wat er leeft en speelt achter de voordeur en in de wijk. Dat is waardevolle informatie voor de opdrachtgever.”

VB GO houdt de vaart erin

Met VB GO bieden de bouwbedrijven van VB Groep woningcorporaties de expertise om belangrijke stappen te zetten in het toekomstbestendig maken van hun woningvoorraad. “De kennis, kunde én capaciteit,” besluit Paul. “Meer en meer opdrachtgevers kiezen voor meerjarige samenwerking om een heel programma aan te pakken. Terwijl we met het ene cluster woningen bezig zijn, wordt het volgende al voorbereid. Zo creëren we samen een treintje dat blijft rijden en is de corporatie verzekerd van personele capaciteit met een zelfde ingewerkt team en continuïteit. Dat betekent zekerheid met betrekking tot het aantal woningen dat per jaar of langer wordt verduurzaamd, op de meest efficiënte en voordelige manier. Met VB GO houden we samen de vaart erin!”

De sociale component van VB GO is zeker zo belangrijk.
Paul Uppelschoten, Directeur